Achieving Lives Through The Secret Of Prayer

  • Nurhadi Kopertais XII Riau
Keywords: future goals, the secret of prayer

Abstract

The Prayer Application Reaps Wisdom in fetching your dreams is Prayer Early Time. Prayers at the beginning of time show the level of faith, piety, and love for Allah. Congregational Prayers at the Mosque. Prayers in the congregation are prayers performed by two or more people together. Prayers that are established in congregation reap benefits from the viewpoint of mathematics and economics, because they have multiple merit values, especially if they are performed in mosques that get 27 degrees. The Wisdom of Prayer Reaping Blessings is that Rawatib circumcision prayer is jewelry. The wisdom of the 24 cycles of rawatib prayer if it is carried out continuously or for eternity istiqomah it will become a piece of jewelry for a person in the hereafter, it will become a jewelry on the face that carries out namely the emanation of faith and obedience Dhuha Prayer is Wealth is a sunnah prayer to seek and ask for sustenance. Tahajjud prayer is tranquility, because of the business of a believer, it sends a servant away and lulled by intimacy with Allah in the clear silence of the middle of the night so that I get peace and serenity. Witir Prayer is Life because Witir Prayer is a right (life), so people who want to do it will get the right, every servant has the right to perform Witir prayer as much as he likes. One rak'ah, three, five, seven, nine, and eleven. So if a servant exercises his right, namely witir prayer, then he has the right to get his right to life.

References

Abdullah bin Muhammad bin “Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Tafsir Ibn Katsir, terj,. M. Abdul Ghaffar, Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta : Pustaka Imam Asy-syafi’i, 2007.

Abu Ubaidah Syafrudin, Hikmah Di Balik Shalat Berjamaah, http://asysyariah.com/hikmah-di-balik-shalat-berjamaah/.Jun 2, 2013 | Asy Syariah Edisi 087, Kajian Utama.diakses 15 oktober 2017

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidaw, sholat berjamaah (Publication: 1434 H-2013 M)

Aisyah N Handryant, Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

Al-Raghib al-Isfahani, Mufradat Gharîb al-Qur’ân. Mesir: Al-Halabi, 1961.

Ibn Manzur, Lisân al-’Arab. Kairo: Dar al-Ma’arif, 1969. Juz X

Amin Abdullah Asy-Syaqawy, Keutamaan Sholat Malam. Islamhouse.com, 2009-1430 H.

Anshori Umar Sitanggal, terj. Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-maragi juz XXV. Semarang: Thoha Putra, 1993. Cet. II

As-Syaikh Abdullah bin Za’li Al-‘Anziy, Tuntunan Shalat Sunnah Rawatib, Penerjemah: Abu Ahmad Meilana Dharma Putra (Buletin Darul Qosim (www.dar-alqassem.com), Muroja’ah: Al-Ustadz Abu Raihana, https://muslim.or.id/4602-tuntunan-shalat-sunnah-rawatib.html.diakses 15 oktober 2017.

Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Cyrl Glasse, Ensiklopedi Islam, tarj. Ghufron A. Mas’adi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah. Jakarta: CV. J-ART, 2005.

Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahan. Semarang: Toha Putra, 2005.

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.

Eman Suherman, Manajemen Masjid Kiat Sukses Meningkatkan Kualitas SDM Melelui Optimalisasi Kegiatan Umat Berbasis Pendidikan Berkualitas Unggul. Bandung: Alfabeta, 2012.

Erwin-Y, Hikmah Sholat Dhuha. Publish: 05-10-2011 13:23:34.

Fakhr al-Din al-Razi, al-Tafsir al-Kabîr. Mesir: Al-Mathba’ah al-Mishriyyah, 1985. Jilid I

Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989.

Imam Ahmad Ibnu Hambal, Betulkah Shalat Anda, tarj. Umar Hubeis Bey Arifin. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

M. Imron, Penuntut Sholat Dhuha. Surabya: Karya ilmu, 2006.

M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2002. vol. 13

Majalah As-Sunnah Edisi 02 / Tahun VII / 1420H / 1999M Diterbitkan oleh Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 57183 Tel. 08121533647, 08157579296.

Moh Rifa’I, Kumpulan Sholat-Sholat Sunnah. Semarang: CV Toha Putra, 1993.

Muhammad Baqir al-Habsyi, Fiqh Praktis, Menurut al-Qur’an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama. Bandung: Mizan, 1999.

Muhammad bin Salih Al-Uthaimin, Asy-Syarh Al-Mumti 'Ala Zaad Al-Mustaqni. t.tp: Darus Sunnah, t.t), Bab 2

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir Al Qur'anul Madjied An Nur. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Muhammad Muhlisin, Mengamalkan Solat Tahajud & Dhuha Akan Menjadikan Hidup Anda Berjaya, Kaya & Bahagia. Yogyakarta: Sebutan, 2014.

Musa Asy’arie, Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur’an, (Yogyakarta: LSIF, 1992.

Qurais Sihab, Tafsir al-Misbah dan tafsir Jalalin online https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-36#tafsir-jalalayn.diakses 14 oktober 2017.

Berkata bin Ali bin Wahf al-Qathani, Ensiklopedia sholat. Jakarta, Pustaka Imam Syafi'e, 2006.

Salim. Bahreisj, Tarjamah Riadhus Shalihin II. Bandung: Alma’arif Bandung, 2001.

Satria Hadi Lubis, 6 Keutamaan Sholat Awal Waktu, http://www.ummi-online.com/keutamaan-shalat-tepat-waktu-yang-perlu-diketahui.html,http://www.wajada.net/2017/03/6-keutamaan-sholat-awalwaktu.html.diakses 14 oktober 2017

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, trans. Khairul et al. Jakarta: Cakrawala Publising, 2008.

Shalih bin Fauzan al-Fauzan, Tashil al-Ilmam bi Fiqhi al-Ahadits Min Bulugh al-Maram. t.t: t.p, 1427 H, cet. I, juz 2

Shalih bin Ghanim bin Abdillah As-Sadlani, Al-Jama’ah Hukmuha Wa Ahkamuha Wat Tanbih ‘Ala Ma Yaqa’u Fiiha Min Bid’ain Wa Akhthain, edisi Indoensia Shalat Berjama’ah, Panduan Hukum, Adab, Hikmah: Pustaka Arafah.

Sobron Zayyan, Kekuatan Solat Fardhu dan Sunnah. Bandung: Kawan Pustaka, 2011.

Shaykh Hasan Ayyub, Ibadah Fiqh, trans. Abdul Rasyid Shiddiq, Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2002.

Syeikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Shaykh Muhammad bin Salih Al-Ustaimin, Tafsir jus Amma'.terj. Abu Ihsan Al-Atsari. Solo: At-Tibyan.

Ubaid Ibn Abdillah, Keutamaan dan Keistimewaan; Solat Tahajud, Solat Hajat, Solat Istikharah, Solat Dhuha.Surabaya: Pustaka Media, t.th.

Published
2021-06-14
How to Cite
Nurhadi, Nurhadi. 2021. “Achieving Lives Through The Secret Of Prayer”. Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan 18 (1), 13-22. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v18i1.159.